fbpx

Privacybeleid

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen worden om uw privacy te beschermen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, bezoekers en gebruikers is voor ons heel belangrijk en dragen wij hoog in het vaandel.

Daarom willen wij, aan de hand van dit privacy beleid u zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek van onze website, bij het invullen van het contactformulier verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.

I. ALGEMENE GEGEVENS

TaxPlan4You  vindt het belangrijk de door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid verschillende termen extra uitgelegd. 

A. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, Sabien De Four is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij bezoek van de website/landingspagina en  bij het invullen van een contactformulier en bij het aangegaan van een overeenkomst tot samenwerking.

Hierbij is het uitermate belangrijk dat u mij  als verwerkingsverantwoordelijke steeds kan bereiken voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende het privacy beleid. Mijn gegevens kan u hier terugvinden:

TaxPlan4You
Amersveldestraat 139a
8610 Handzame
www.taxplan4you.be
Sabien@taxplan4you.be
T: +32 (0)479 49 29 68

B. Kennisname en aanpassing

Door gebruik te maken van onze website/landingspagina, de toepassingen en het invullen van het contactformulier bevestigt U kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid.

Alsook door het vrijwillig meedelen van uw gegevens met het oog op verkrijgen van informatie of het vastleggen van een kennismakingsgesprek bevestigt U kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid.

De onderneming behoudt zich het recht voor haar privacy beleid ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. Na publicatie worden de wijzigingen automatisch van kracht.

C. Toepasselijk recht

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de onderneming is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

II. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

A. Definitie persoonsgegevens

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie (naam, adres,  telefoonnummer, emailadres ) te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.

B. Het gebruik van onze website en toepassingen

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren:

De persoonsgegevens worden door u zelf meegedeeld (vb. het contactformulier, … ) of deze die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten (vb. door aangaan overeenkomst tot samenwerking…);

De persoonsgegevens die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten (vb. klantennummer, afkortingen, …).

De verschillende manieren van verzamelen van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen voormelde manieren van verzameling geduid worden.

1. De gegevens worden door de betrokkene zelf meegedeeld

Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze onlinediensten (het gebruik van het contactformulier, het gebruik van onderdelen van de website/landingspagina waarvoor registratie nodig is, …) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden.

Afhankelijk van de dienst die u wenst te gebruiken, kunnen volgende categorieën van persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email, telefoonnummers, … );
 • Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht, …);
 • Levensstijl (gebruik van goederen en diensten,)
 • Bezittingen (grond, eigendommen of andere bezittingen, …) .

De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

2. Automatische verzameling van persoonsgegevens

Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoons- en andere gegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website:

 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, verbindingsmomenten, … );
 • Elektronische lokalisatiegegevens (benadering van locatie, omgeving, …);
 • Surfgedrag (welke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits, …);
 • Via welk kanaal wordt onze website bezocht (zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht);
 • Welk toestel wordt gebruikt (pc, smartphone, tablet, …);
 • Welke systeemsoftware wordt gebruikt (Windows, Android, Apple, …);
 • Welke browser wordt gebruikt (IE, Mozilla, Chrome,…) ;

Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van de betrokkene voor de verwerkingsverantwoordelijke niet mogelijk is.

Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals weergegeven op onze website.

C. Contractuele relatie

Bij het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen kunnen verschillende gegevens opgevraagd en/of verzameld worden die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen afsluiten, dit betreffen volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email, telefoonnummers, beroep, geboortedatum, gezinssamenstelling, burgerlijke staat, huwelijkscontract, kopie identiteitskaart en eventueel medische achtergrond, eigendomstitels…);
 • Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummers, …);
 • Financiële gegevens: inkomsten en uitgaven, beschikbaar vermogen (hetzij privévermogen, hetzij het vermogen van de vennootschap), spaarcapaciteit, grootte onroerend/roerend vermogen, opportuniteiten pensioenopbouw, kredieten en verzekeringen, verwachte uitgaven en ontvangsten, investeringen, beleggersprofiel, fiscaal registratienummer;
 • Professionele gegevens: naam van de vennootschap, de vertegenwoordiger van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel, de juridische vorm van de vennootschap, de statuten, jaarrekening, informatie over de aandeelhouder, BTW-nummer;

Zonder deze gegevens is er geen mogelijkheid tot het afsluiten van enige overeenkomst, daarom dienen door u verstrekte gegevens correct en volledig zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken en maken wij reeds voorbehoud voor schade.

III. DOELEINDEN VAN VERWERKING

A. Definitie

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sabien@taxplan4you.be, dan verwijderen wij deze informatie.

B. Doeleinden van het verwerken van deze gegevens

TaxPlan4You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief met actualiteit rond fiscaliteit;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • TaxPlan4You verwerkt ook persoonsgegevens voor het verzorgen van uw wettelijke verplichtingen zoals indienen fiscale aangiften en omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze samenwerkingsovereenkomst

Deze analyse betreft geen profilering, noch is er sprake van een geautomatiseerde besluitvorming gezien er geen sprake is van een geautomatiseerde verwerking. Iedere aanvraag en mededeling van gegevens wordt door de dossierbeheerder geanalyseerd en een advies wordt meegedeeld aan de klant/prospect.

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.C van onderhavige policy gebeurt ook op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Deze verwerking stelt ons in staat om u op de hoogte te brengen van de wijzigende fiscaliteit, boekhoudsystemen , successieplanning e.d. .

Niet enkel zijn de door u meegedeelde persoonsgegevens noodzakelijk voor opmaak en uitvoering van de overeenkomst of onze gerechtvaardigde belangen, ook is het onze wettelijke verplichting, zoals bepaald in het Reglement van 30 juli 2013 ter uitvoering van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, om bepaalde gegevens op te vragen zoals het nummer van uw identiteitskaart.

D. Kwaliteit en belangenafweging

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.

Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt.

IV. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan.

Om deze termijnen ook voor u beter te kunnen duiden, dient ook hier eenzelfde onderverdeling tussen onze activiteiten worden doorgevoerd:

A. Bewaartermijn bij het gebruik van onze website/landingspagina en toepassingen

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 5 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens geanonimiseerd te worden, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is. Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct mailing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek.

B. Bewaartermijn bij contractuele relatie

De bewaartermijnen bij een contractuele relatie zijn gelinkt aan wettelijke en fiscale termijnen. Deze termijnen worden wettelijk opgelegd en het is onze taak om aan deze verplichtingen te voldoen.

Deze verschillende wetgevingen (antiwitwaswetgeving en fiscale wetgeving) vermelden enkel minimumtermijnen. Toch zullen wij uw gegevens langer bewaren dan er wettelijk minimaal wordt voorgeschreven, dit om u een adequate en correcte service te kunnen bieden. Daarom worden volgende termijnen door ons weerhouden:

 • 10 jaar voor de fiscale en boekhoudkundige gegevens;
 • 10 jaar voor uw gegevens in het kader van de antiwitwaswetgeving;

Tenzij een langere bewaring zich opdringt gezien deze nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek.

V. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

TaxPlan4You verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Dit betreft onder meer het doorgeven van uw gegevens samen het identiteitskaartnummer aan de bevoegde diensten, zoals het CFI of Cel voor Financiële Informatieverwerking, dit op grond van het Reglement van 30 juli 2013 ter uitvoering van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

VI. BIJKOMENDE BESCHERMING MINDERJARIGEN

De wettelijke bepalingen schrijven uitdrukkelijk voor dat minderjarigen een bijkomende bescherming genieten wanneer het gaat over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Bij het invullen van de registratieformulieren kan de leeftijd of geboortedatum worden gevraagd alvorens u toegang krijgt tot de diensten of u kan inschrijven op de nieuwsbrief, …

De onderneming zal met de technologie voorhanden, inspanningen leveren om te controleren of de gebruiker wel degelijk over de ouderlijke toestemming beschikt.

VII. RECHTEN BETROKKENE

A. Recht op informatie

Volgens de wettelijke bepalingen dient de onderneming als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Dit privacy beleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

B. Recht op toegang

U heeft het recht om van de onderneming, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn, kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de bewaartermijn, klachtenprocedure, …

Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt, zal de onderneming hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

C. Recht op verbetering

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren.

Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen.

De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

D. Recht op verzet

U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake direct mailing.

Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet.

1. Algemeen recht op verzet

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden, kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

2. Recht op verzet inzake direct mailing

U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct mailing doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

E. Recht om vergeten te worden

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of verwerkt zijn;
 • U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Wanneer het persoonsgegevens betreft van minderjarigen jonger dan 16 betreffende diensten ,die tegen betaling langs elektronische weg verricht zijn.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

F. Recht om persoonsgegevens te verkrijgen

U heeft het recht om op aanvraag aan de onderneming/ verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens die de onderneming bezit op te vragen in een gestructureerde en leesbare vorm.

Dit kan opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik alsook om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan de onderneming.

Indien het voor ons technisch mogelijk is, kan u ook de elektronische verzending van uw persoonsgegevens naar een andere onderneming vragen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

G. Procedure uitoefening rechten

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u de, al dan niet gemotiveerde aanvraag samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen naar:

TaxPlan4You,
Amersveldestraat 139a
8610 Handzame

sabien@taxplan4you.be
Tel. 0032 479492968

H. Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax :+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be